Hingeareng.ee veebilehe privaatsustingimused

Hingeareng.ee veebilehe privaatsustingimused

Kehtivad alates 17.12.2023

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Loov Turundus OÜ veebilehel hingeareng.ee (edaspidi veebileht).

Tingimustes on info selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, mille jaoks ja kellel on neile juurdepääs. Samuti juhised, kuidas enda andmekaitsega ja privaatsuse kontrollimisega seotud õigusi kasutada

 

  1. Isikuandmete töötlemine

1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Loov Turundus OÜ. Isikuandmete kaitsega seotud küsimuste või kaebuste korral saab ühendust aadressil hingeareng(at)gmail.com

1.2. Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas privaatsustingimustega.

1.3. Veebileht kogub alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:

1.3.1. kasutaja e-posti aadress kasutaja päringu saatmisel veebilehelt või e-kirja saatmisel;

1.3.2. veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi abil.

1.4. Veebileht kasutab isikuandmeid:

1.4.1. kasutaja e-posti aadressile vastuse saatmiseks teenuse tulemuse saatmisel, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul;

1.4.2. kasutaja e-posti teel tehtud päringule vastamiseks;

1.4.3. veebilehe külastatavuse statistikat kasutatakse veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.

1.5. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine.

 

  1. Nõusoleku andmise viis

Olles teinud veebilehel märke lahtrisse „Nõustun hingeareng.ee privaatsustingimustega ning annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks“ annab e-posti edastaja oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

 

  1. Kasutaja isikuandmete kaitse ja säilitamine

3.1. Veebileht rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kasutaja isikuandmete kaitsmiseks.

3.2. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

3.3. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kes vastutavad kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

3.4. Loov Turundus OÜ koostööpartneritel, kes tegelevad kodulehe arendamise, halduse või majutusega, on tehnilistele logifailidele ligipääsu luba.

3.5. Veebileht säilitab kasutaja e-posti aadressi nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik, aga mitte kauem kui kaks kuud. Pärast määratud aja möödumist kustub e-posti aadress veebilehe andmebaasist automaatselt.

  1. Kogutavad andmed ja nende kasutamine

4.1. Küpsised

4.1.1. Hingeareng.ee veebilehe kasutaja nõustub küpsiste kasutamisega.

4.1.2. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja seadmesse. Küpsisefailid on arvuti jaoks ohutud.

4.1.3. Küpsised annavad infot veebilehte kasutamise kohta, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust.

4.1.4. Tööriist Google Analytics paigutab ja kasutab küpsiseid selleks, et jälgida kodulehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehtedega. Sealt saab veebileht andmeid, mille põhjal analüüsida kodulehe külastajate liikumist lehtedel ja parandada külastuskogemust.

4.1.5. Küpsiseid on võimalik soovi järgi kontrollida ja kustutada. See võib aga piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

 

4.2. Sirvimise statistika

4.2.1. Kodulehe kasutusmugavuse parandamiseks, teenuse arendamiseks ja kasutajate soovide väljaselgitamiseks kogub veebileht statistilisi andmeid. Sealhulgas selle kohta, milline info ja lehed on külastajatele kõige vajalikumad, millist keelt eelistatakse, kui tihti veebilehte külastatakse, millist brauserit, operatsioonisüsteemi, resolutsiooni ja seadet kasutatakse, millist osa kodulehest rohkem loetakse, kui palju on külastuste arvu, külastuse aega ning millistest regioonidest külastajad tulevad.

4.2.2. Veebileht kasutab tööriista Google Analytics, mis võimaldab eeltoodud infot koguda ja analüüsida.

4.2.4. Andmete kogumise Google Analyticsiga võib oma brauseris igal ajal keelata.

 

  1. Privaatsustingimuste muutmine

5.1. Hingeareng.ee veebileht jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele.

5.2. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

5.3. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võtta ühendust aadressil hingeareng(at)gmail.com

 

  1. Veebilehe tekstid, pildid ja videod 

6.1 Veebilehel hingeareng.ee kasutatud tekstid, visuaalid ja audiovisuaalide autoriõigused kuuluvad kõik Loov Turunduse OÜ ja nende kasutamine või mistahes kujul kopeerimine ei ole lubatud ilma autori kirjaliku loata. 

 

  1. Kasutaja õigused

7.1. Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7.2. Kasutajale on õigusaktidega nähtud ette õigus:

7.2.1. paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);

7.2.2. paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada sellisele isikuandmete töötlemisele vastuväide;

7.2.3. võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.

7.3. Kasutaja õigused tulenevad eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärusest.

 

Privacy terms of the Hingeareng.ee website

Valid from 17.12.2023

The privacy terms regulate the processing of personal data and the use of cookies on the Loov Turundus OÜ website hingeareng.ee (hereinafter the website).

The terms contain information about what data is collected, for what purpose and who has access to it. Also instructions on how to use your rights related to data protection and privacy control.

 

  1. Processing of personal data

1.1. The controller of personal data is Loov Turundus OÜ. In case of questions or complaints related to the protection of personal data, you can contact the address hingeareng(at)gmail.com.

1.2. By using the website, the user consents to the processing of his data in accordance with the privacy conditions.

1.3. The website collects the following personal data of users:

1.3.1. the user’s e-mail address when sending a user request from the website or when sending an e-mail;

1.3.2. website traffic statistics using Google Analytics.

1.4. The website uses personal data:

1.4.1. to send a reply to the user’s e-mail address when sending the result of the service, but only with the prior consent of the user;

1.4.2. to respond to the user’s e-mail request;

1.4.3. website visitation statistics are used to improve the user experience of the website.

1.5. The user has the right to prohibit the processing of his personal data at any time.

 

2. Method of giving consent

Having ticked the box “I agree with the privacy conditions of hingeareng.ee and give my consent to the processing of my personal data” on the website, the sender of the e-mail gives his consent to the processing of his personal data.

 

3. Protection and storage of user’s personal data

3.1. The website implements all precautions (including administrative, technical and physical measures) to protect the user’s personal data.

3.2. The personal data of all users is treated as confidential information.

3.3. Only authorized persons who are responsible for analyzing and updating the website data have access to data processing.

3.4. The cooperation partners of Loov Turunsus OÜ who deal with website development, administration or hosting have permission to access technical log files.

3.5. The website retains the user’s e-mail address as long as it is necessary to fulfill the purpose, but not longer than two months. After the specified time, the e-mail address is automatically deleted from the database of the website.

 

Collected data and its use

4.1. Cookies

4.1.1. The user of the Hingeareng.ee website agrees to the use of cookies.

4.1.2. A cookie is a small text file that is automatically saved by the web browser on the user’s device. Cookie files are safe for your computer.

4.1.3. Cookies provide information about the use of the website in order to make it more personal and user-friendly for users. In addition, cookies help to collect user statistics, which allows to measure and improve the performance of the website.

4.1.4. The Google Analytics tool places and uses cookies to monitor website traffic and user interactions with web pages. From there, the website receives data on the basis of which it can analyze the movement of website visitors on the pages and improve the visitor experience.

4.1.5. Cookies can be checked and deleted as desired. However, this may limit the usability of the website.

 

4.2. Browsing statistics

4.2.1. The website collects statistical data to improve the usability of the website, to develop the service and to find out the wishes of the users. Including which information and pages are most needed by visitors, which language is preferred, how often the website is visited, which browser, operating system, resolution and device are used, which part of the website is read more, what is the number of visits, time of visit and which regions visitors are from comes.

4.2.2. The website uses the Google Analytics tool, which enables the collection and analysis of the above information.

4.2.4. Data collection by Google Analytics can be disabled at any time in your browser.

 

Changing the Privacy Policy

5.1. The Hingeareng.ee website reserves the right to change the privacy terms without notice, with the aim of ensuring their compliance with the law.

5.2. The Privacy Policy is always available on the website in its latest version.

5.3. For all questions about privacy conditions and data processing, please contact hingeareng(at)gmail.com.

 

Website texts, images and videos

6.1 All texts, visuals and audio-visuals used on the website hingeareng.ee are copyrighted by Loov Turunduse OÜ and their use or copying in any form is not permitted without the author’s written permission.

 

7. User rights
7.1. If the user believes that his rights have been violated during the processing of personal data, he has the right to contact the Data Protection Inspectorate.
7.2. The user has the right to:
7.2.1. to ask for confirmation about the processing of your personal data, to get acquainted with your personal data and to receive information about them (purpose of processing, processor(s), sources, etc.);
7.2.2. to request correction, deletion or restriction of processing of your personal data or to object to such processing of personal data;
7.2.3. withdraw your consent to the processing of personal data.
7.3. The user’s rights derive primarily from the EU General Regulation on the Protection of Personal Data.